Tanapol Vanich Co.,Ltd.: Products
Polydron
Octoplay Fun Pack
Polydron Class Pack
Time Teacher
Winther
Racing Scooter (1-3ปี)

Tricycle with tray(2-4ปี)

Scooter(2-4ปี)
Swingcart (4-8ปี)
Twin Taxi (4-8ปี)
Ben Hur (4-8ปี)
StarWheeler (6-13ปี)
StarRunner (6-13ปี)
Chili Recumbent (6-13ปี)
Mini Bike ( 2 - 4 ปี)
Floor Surfer ( 0.5 - 10 ปี)
GoGo Bus ( 4 - 15 ปี)
Morphun
41041PT – Junior Starter 400
LT059 - Junior Starter Guidebook
41040PT – Junior400
LT088 - Junior Guidebook
Special
Water Trampoline
Garden Trampoline
 
 
 
Mini Bike Runner: Learning from Inside-Out  
 

ความเชื่อของชาวเดนมาร์กในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ว่า “Learning by Moving” นั้นมีความสอดคล้องเป็นอย่างยิ่งต่อแนวคิดของนักทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการโลกเช่น Jean Piaget (Action precedes Development: การเคลื่อนไหวนำไปสู่พัฒนาการ) และ John Dewey (Learning by Doing: เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ)
ชาวเดนมาร์กนิยมใช้จักรยานเป็นเครื่องมือหลักในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กๆเรียนรู้จักตัวเอง สิ่งแวดล้อมรอบตัวและกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆด้วย (๑) การเคลื่อนไหวร่างกายหลายส่วนไปพร้อมๆกัน (๒) การใช้กำลัง ความรวดเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความทนทานในการรักษาสมดุลย์ของร่างกายบนรถจักรยาน (๓) การประสานสัมพันธ์ของตา-มือ-เท้า และที่สำคัญสุดคือ (๔) การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและความกล้าหาญที่จะออกเดินทางไปเรียนรู้โลกภายนอกตั้งแต่เยาว์วัย
โดยเหตุนี้ ชาวเดนมาร์กจึงให้ความสำคัญต่อความสามารถและทักษะการปั่นจักรยานของเด็กๆเป็นอย่างยิ่งและ Mini Bike Runner ของ Winther(ประเทศเดนมาร์ก) ก็ช่วยให้เด็กๆชาวเดนมาร์กประสบความสำเร็จในการปั่นจักรยานมาตลอดระยะเวลากว่า ๘๐ ปี

รหัสสินค้า :
  WIN-0010
ชื่อสินค้า :
  Mini Bike Runner
ราคาสินค้า :
  ฿ 4,800.00
หมายเหตุ :