Tanapol Vanich Co.,Ltd.: Products
Polydron
Octoplay Fun Pack
Polydron Class Pack
Time Teacher
Winther
Racing Scooter (1-3ปี)

Tricycle with tray(2-4ปี)

Scooter(2-4ปี)
Swingcart (4-8ปี)
Twin Taxi (4-8ปี)
Ben Hur (4-8ปี)
StarWheeler (6-13ปี)
StarRunner (6-13ปี)
Chili Recumbent (6-13ปี)
Mini Bike ( 2 - 4 ปี)
Floor Surfer ( 0.5 - 10 ปี)
GoGo Bus ( 4 - 15 ปี)
Morphun
41041PT – Junior Starter 400
LT059 - Junior Starter Guidebook
41040PT – Junior400
LT088 - Junior Guidebook
Special
Water Trampoline
Garden Trampoline
 
 
Polydron
สื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กวัย 3ปี ขึ้นไปจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากผู้เรียนและผู้สอนทั่วโลกมาเกือบ 30ปีในฐานะผู้นำทางด้านสื่อการเรียนรู้กลุ่มรูปทรงเรขาคณิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับผู้ใช้งานเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว