Tanapol Vanich Co.,Ltd.: Products
Polydron
Octoplay Fun Pack
Polydron Class Pack
Time Teacher
Winther
Racing Scooter (1-3ปี)

Tricycle with tray(2-4ปี)

Scooter(2-4ปี)
Swingcart (4-8ปี)
Twin Taxi (4-8ปี)
Ben Hur (4-8ปี)
StarWheeler (6-13ปี)
StarRunner (6-13ปี)
Chili Recumbent (6-13ปี)
Mini Bike ( 2 - 4 ปี)
Floor Surfer ( 0.5 - 10 ปี)
GoGo Bus ( 4 - 15 ปี)
Morphun
41041PT – Junior Starter 400
LT059 - Junior Starter Guidebook
41040PT – Junior400
LT088 - Junior Guidebook
Special
Water Trampoline
Garden Trampoline
 
 
 
41041PT – Junior Starter 400   
 

ตัวต่อชุดเริ่มต้นสำหรับเด็กวัย 3-6ปี ตัวต่อรูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม แท่งตัวเชื่อม และล้อจำนวนรวม 400ชิ้นที่สามารถประกอบขึ้นเป็นรูปแบบต่างๆได้กว่า 100แบบ ซึ่งภายในประกอบด้วยคู่มือการเล่นขนาด A3 จำนวน 4 แผ่นเพื่อส่งเสริมทักษะในการทำความเข้าใจรูปทรงพื้นฐานที่พบเจอในชีวิตประจำวัน

รหัสสินค้า :
  MOR-0001
ชื่อสินค้า :
  Junior 400
ราคาสินค้า :
  ฿ 3,970.00
หมายเหตุ :