Tanapol Vanich Co.,Ltd.: Products
Polydron
Octoplay Fun Pack
Polydron Class Pack
Time Teacher
Winther
Racing Scooter (1-3ปี)

Tricycle with tray(2-4ปี)

Scooter(2-4ปี)
Swingcart (4-8ปี)
Twin Taxi (4-8ปี)
Ben Hur (4-8ปี)
StarWheeler (6-13ปี)
StarRunner (6-13ปี)
Chili Recumbent (6-13ปี)
Mini Bike ( 2 - 4 ปี)
Floor Surfer ( 0.5 - 10 ปี)
GoGo Bus ( 4 - 15 ปี)
Morphun
41041PT – Junior Starter 400
LT059 - Junior Starter Guidebook
41040PT – Junior400
LT088 - Junior Guidebook
Special
Water Trampoline
Garden Trampoline
 
 
Morphun

การเล่นบทบาทสมมุติผ่านชุดสื่อการเรียนรู้กลุ่ม construction toy นั้นเป็นที่ยอมรับว่ามีความสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

กล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์มือตา และทักษะการแก้ไขปัญหา Morphunคือชุดตัวต่อสำหรับเด็กวัย 3-9 ปีที่สามารถประกอบ

ในการเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐานผ่านรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสามเหลี่ยมด้านเท่าในการประกอบ

ขึ้นตามคู่มือออกมาเป็นรูปทรง2 และ3มิติในแบบต่างๆ ซึ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

 

-   พัฒนาทักษะการคิดและทักษะการถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆตลอดจนทักษะการสังเกต และการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

    ซึ่งเด็กๆสามารถเรียนรู้และตรวจสอบ พัฒนา และแก้ไข ได้ด้วยตนเอง

-   พัฒนาทักษะการประสานสัมพันธ์มือตา

-   พัฒนาทักษะความเข้าใจรูปแบบของทรงสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมที่สามารถสร้างเป็นสิ่งต่างๆได้หลากหลาย

-   เป็นสื่อสำคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

-   พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางสังคม การเล่นร่วมกัน การแบ่งปันทางความคิด