Desiccant for Transportation & Shipping and Food & Drug
  tel: +66 (0) 2 294 2239, (0) 2 294 1664-5
fax: +66 (0) 2 294 2240
e-mail: info@tanapolvanich.com
 
 
DRY-BAG® : Diatomaceous Earth Desiccant

DRY-BAG® เป็นสารดูดความชื้น ชนิด ดินไดอะตอม ที่มีคุณสมบัติ ยอดเยี่ยมในการดูดความชื้นและ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นอย่างมาก DRY-BAG เป็นดินธรรมชาติ จากประเทศเดนมาร์ก เรียกว่า "Moler Clay"

 
 
     
  ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น 3 ประการดังนี้
 
 
ความสามารถในการดูดความชื้นที่มากถึง 75 % ของน้ำหนักตัวเอง
อายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 45-90 วัน
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   
   
   
 
 
 
 
 
  "No Man Can Tame The Ocean"
       การควบแน่นของความชื้นภายในตู้ คอนเทนเนอร์เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ สินค้าส่งออกทางทะเลได้รับความเสียหาย เช่น สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์อาหาร และยา สินค้าประเภทเซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์ ผลิตภัณฑ์เคมี ตลอดจนผลิตภัณฑโลหะต่างๆ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของอณุหภูมิ
     ทำให้อากาศมีการดูดซับความชื้นในระดับที่ แตกต่างกันไป                                  more..
 
   
  ความชื้นกับอุตสาหกรรมอาหาร
และยา
 
  ผลิตภัณฑ์อาหารและยา นับได้ว่าเป็นสินค้า ที่ได้ความเสียหายค่อนข้างง่าย จากความชื้น ทั้งจากภายนอก และภายในบรรจุภัณฑ์ ความชื้นมีผลต่อคุณภาพ ของอาหารและยา ทั้งในทางกายภาพ (ความกรอบของ ผลิตภัณฑ์ลดลง สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป รสชาดเปลี่ยนแปลง หรือการเกิดเชื้อราบนผลิตภัณฑ์)                  more..