Home > Desiccant for Dehydrated Food and Drug
 
ความชื้นกับอุตสาหกรรมอาหารและยา
 
 
 
 
     
       ผลิตภัณฑ์อาหารและยา นับได้ว่าเป็นสินค้า ที่ได้ความเสียหายค่อนข้างง่าย จากความชื้น ทั้งจากภายนอก และ ภายในบรรจุภัณฑ์ ความชื้นมีผลต่อคุณภาพ ของอาหารและยา ทั้งในทางกายภาพ (ความกรอบของ ผลิตภัณฑ์ลดลง สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป รสชาดเปลี่ยนแปลง หรือ การเกิดเชื้อราบนผลิตภัณฑ์) และในทางเคมี (อายุของผลิตภัณฑ์สั้นลง หรือ คุณสมบัติทางเคมีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม) การเลือกใช้ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ นการบรรจุผลิตภัณฑ์ อาหารและยานั้น นับเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะลดหรือป้องกัน มิให้ความชื้นจากภายนอก เข้าสู่บรรจุภัณฑ์ และ ทำความเสียหาย ต่อผลิตภัณฑ์ข้างในได้ อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องใช้ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถ ป้องกันความชื้น จากภายนอกได้ดี (เนื่องจาก ต้องการความสวยงาม หรือ คุณลักษณะอื่น ๆ ของบรรจุภัณฑ์) หรือ ภายในบรรจุภัณฑ์ มีปริมาณความชื้นที่สูง เนื่องจาก กรรมวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ หรือ ความชื้นของ ตัวผลิตภัณฑ์ยา และอาหารเอง ที่อยู่ในระดับสูง ก็จำเป็นต้องหา วิธีลดความชื้น ภายในบรรจุภัณฑ์ ให้ดีที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามต้องการ

     การใช้สารดูดความชื้น ที่เหมาะสม ภายในบรรจุภัณฑ์อาหารและยา เป็นวิธีการลด และ ควบคุมปริมาณความชื้น ภายในบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพ ของสินค้าภายใน ที่มีประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพเป็นอย่างดี สารดูดความชื้น จะลดความชื้น ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยการดูดและกักเก็บไว้ที่ตัวเอง จนระดับความชื้น ที่ลดลง หรือ ถูกควบคุม ภายในบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ไม่เป็นอันตราย ต่อผลิตภัณฑ์อีกต่อไป นอกจากนี้ ต้นทุน ในการใช้สารดูดความชื้นนั้น ค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเทียบกับมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

     การเลือกใช้สารดูดความชื้น สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร และยานั้น ควรพิจารณาถึง ชนิดของสารดูดความชื้น ปริมาณของสารดูดความชื้น และ บรรจุภัณฑ์ของสารดูดความชื้น ว่า มีความเหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์หรือไม่ ชนิดของสารดูดความชื้น เป็นตัวกำหนด ความสามารถ ในการดูดความชื้น (Adsorption Capacity และ Adsorption Rate) โดยปรกติ สารดูดความชื้นแต่ละชนิด จะมีความสามารถ ที่แตกต่างกัน ภายใต้อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกันไป ปริมาณของสารดูดความชื้น ที่เหมาะสม จะทำให้สารดูดความชื้น สามารถลด หรือ ควบคุมปริมาณ ความชื้นที่ต้องการได้ เกณฑ์ในการคำนวณ ปริมาณสารดูดความชื้น ที่ต้องการได้แก่ package dimension, moisture residue of the content, tightness of package และ shelf life of product บรรจุภัณฑ์ของสารดูดความชื้น ควรได้รับการรับรอง จากหน่วยงานสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องว่า มีความเหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร และ ยาโดยเฉพาะ บรรจุภัณฑ์ ของสารดูดความชื้นนั้น มีผลโดยตรง ต่อความสามารถ ของสารดูดความชื้น และ หากไม่มีความเหมาะสม อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อผลิตภัณฑ์ หรือผู้บริโภคได้ (ไม่สามารถลด หรือ ควบคุมปริมาณความชื้น ได้ตามต้องการ หรือ ทำให้สารดูดความชื้น หลุดรอดออกจากบรรจุภัณฑ์ และ ปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์ อาหาร และยาได้) นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ ของสารดูดความชื้น ยังมีผลต่อภาพลักษณ์ ของสินค้า โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์อาหารและยา ที่ต้องการแสดงให้เห็น ถึงความสะอาด อนามัย หรือ ประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างยิ่ง สารดูดความชื้นนั้น จะอยู่ติด หรือ ใกล้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และยา ค่อนข้างมาก โดยเหตุนี้ จึงเป็นการง่าย สำหรับผู้บริโภค ที่จะสังเกตเห็น สารดูดความชื้นดังกล่าว การเลือกใช้สารดูดความชื้น ที่บรรจุภัณฑ์ไม่สะอาด หรือ ไม่สวยงามเพียงพอ ย่อมทำให้ความน่าเชื่อถือ หรือความประทับใจ ของผู้บริโภคต่อ ผลิตภัณฑ์ลดลง เป็นอย่างมาก
 
 
 
 
สำนักงาน 794 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: +66 (0) 2 294 2239, (0) 2 294 1664-5 Fax: +66 (0) 2 294 2240
e-mail: info@tanapolvanich.com